2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ

Από την ανέγερση του Σχολείου 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ

 

1. Το σχολείο ιδρύθηκε το έτος 1855. Σύμφωνα με πληροφορίες, λειτουργεί από το έτος της ιδρύσεώς του.

 

2. Το διδακτήριο χτίστηκε το έτος 1930. Η ιδέα και η προσπά­θεια ανήκουν στον τότε Πρόεδρο και γιατρό του χωρίου Κ. Πιτταρά. Με την πρωτοβουλία του βρέθηκε στην αρχή το οικόπεδο, το οποίο δώρισαν χωριανοί, και κατόπιν, με προσωπική εργασία των κατοίκων, άρχισε η ανέγερση. Ήταν ισόγειο με δύο αίθουσες διαστάσεων 6-9 μέτρων και ένα διάδρομο. Είναι πετρόκτιστο

Η δαπάνη για την οροφή και τα κουφώματα βάρυνε το Σχολι­κό Ταμείο, τα χρήματα του οποίου προήρχοντο από κρατική επιχορήγηση.

3. Από το 1940 μέχρι το 1977 ο μέσος όρος των μαθητών που φοίτησαν στο σχολείο ήταν 160,52. Στα παλαιότερα χρόνια φοιτούσαν περισσότεροι μαθη­τές, γιατί τότε όλες οι οικογένειες του χωρίου ήταν πολυμελείς. Στο σχολείο πήγαιναν και κορί­τσια. Για το πότε πρωτοπήγαν δεν υπάρχουν σίγουρες πληροφορίες, αλλά από το 1898 είναι σίγουρο ότι φοιτούσαν και κορίτσια

4. Με βάση το αρχείο, το σχο­λικό έτος 1931-1932 είχε τους περισσότερους μαθητές και συγκεκριμένα 263, ενώ τους λιγότε­ρους μαθητές είχε το σχολικό έ­τος 1943-1944 και συγκεκριμένα 3. Τούτο οφείλεται στο ότι κατά το σχολικό έτος 1943-1944 το σχολείο δεν λειτούργησε λόγω της Κατοχής (όπως αναφέρει ο Γενικός Έλεγχος), ενώ στο Μαθητολόγιο είναι γραμμένοι 241 μα­θητές.

 

5. Τα έτη 1937-1939 χτίστηκε ο άνω όροφος του διδακτηρίου, αποτελούμενος από δύο αίθουσες διαστάσεων 6-9 μ., ένα γραφείο και ένα μικρό διάδρομο. Η δαπά­νη βάρυνε το Σχολικό Ταμείο και τα χρήματα προήρχοντο από κρατική επιχορήγηση. Δαπανή­θηκε το ποσό των 187.252 δρχ.

 

6. Στο σχολείο φοιτούσαν και τα παιδιά του συνοικισμού Απόλ­λωνα (ο οποίος υπάγεται στην κοινότητα Κορωνίδας), μέχρι που ιδρύθηκε εκεί σχολείο. Η φοίτηση των παιδιών του Απόλ­λωνα δεν ήταν υποχρεωτική. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ο ακριβής αριθμός των.

 

7. Στο σχολείο διδάσκονταν ό­λα τα μαθήματα. Τα έτη 1898-1902 δεν εδιδάσκετο «Γεωμετρία».

 

8. Οι μαθητές εί­χαν συνήθως μόνο «Αναγνωστικό». Οι πιο εύποροι είχαν «Προβληματάριο» και «Άτλαντα».

Τίτλοι Αναγνωστικών βιβλίων:

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ», «ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ», «ΤΟ ΡΑΖΑΚΙ ΣΤΑΦΥΛΙ», «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

9. Το σχολείο συ­ντηρούνταν από εισφορές του τότε Δήμου  Κορωνίδας και κατόπιν Κοινό­τητας Κορωνίδας, από χρήματα που έφερναν οι μαθητές και από επιχορήγηση της Εκκλησίας.

Οι δάσκαλοι από το έτος 1898 πλη­ρώνονταν από το Δημόσιο.

Το έτος 1916 ο δάσκαλος ήταν στο στρατό και οι γονείς είχαν πάρει τον ιερέα για να κάνει στα παιδιά μάθημα. Το κάθε παιδί του έδινε 50 λεπτά το μήνα. Και το έτος 1917 συνέβη το ίδιο.

 

 

9. Το σχολείο συ­ντηρούνταν από εισφορές του τότε Δήμου  Κορωνίδας και κατόπιν Κοινό­τητας Κορωνίδας, από χρήματα που έφερναν οι μαθητές και από επιχορήγηση της Εκκλησίας.

Οι δάσκαλοι από το έτος 1898 πλη­ρώνονταν από το Δημόσιο.

Το έτος 1916 ο δάσκαλος ήταν στο στρατό και οι γονείς είχαν πάρει τον ιερέα για να κάνει στα παιδιά μάθημα. Το κάθε παιδί του έδινε 50 λεπτά το μήνα. Και το έτος 1917 συνέβη το ίδιο.

 

10. Εκτός από την ανάγνωση, που ο δάσκαλος τη διάβαζε, τα άλλα μαθήματα τα έλεγε προφορικά και έγραφε την περίληψη τους στον πίνακα. Οι μαθητές τα αντέγραφαν και κατόπι εξετάζονταν σ' αυτά. Πρόγραμμα δεν υ­πήρχε. Ο δάσκαλος όριζε από την προηγούμενη τι μαθήματα θα γίνουν την άλλη μέρα.

Για κάθε ένα ή δύο μαθήματα οι μαθητές είχαν από ένα τετρά­διο. Για πρόχειρο χρησιμοποιούσαν την πλάκα.

Πολλές φορές μαθητές μεγαλύτερων τάξεων διάβαζαν τους μαθητές των μικρότερων τάξεων. Ο δάσκαλος έβαζε τους καλούς μαθητές για τη δουλεία αυτή.

Το σχολείο είχε πολλές ελλεί­ψεις σε θρανία και τα εποπτικά μέσα ήταν ανύπαρκτα.

 

Το χειμώνα ο κάθε μαθητής έ­φερνε από το σπίτι του κάρβου­να σε έναν τενεκέ ή πήλινο δοχείο και το έβαζε κάτω από τα πόδια του για να ζεσταίνεται. Από τα παράθυρα έμπαινε νερό και το πάτωμα γέμιζε. Όλοι σχεδόν οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ήταν ξυπόλητοι, με ρούχα φθαρμένα και μπαλωμένα και συνήθως αποφόρια του μεγαλύτερου αδερφού, ενώ πολλοί πει­νούσαν.

 

Και εκείνοι που έφεραν λίγο ψωμί μαζί τους το μοιράζονταν με τα άλλα τους αδέρφια, ε­νώ άλλα παιδιά τους παρακαλούσαν για μία «μπουκιά». Όταν το τετράδιο τελείωνε, δύσκολα οι γονείς τους αγόραζαν άλλο, ενώ μελάνι έκαναν από ένα χόρτο, το μελανόχορτο ή μεταξάκι, αφού προηγουμένως το έβραζαν.

Οι σάκες ήταν από πανί ή υφαντές (για τους πιο εύπορους) και με κορδόνι κρέμονταν από τον ώμο (μπαλάσκες).

Για τα έτη 1855-1926 δεν υπάρχει αρχείο.

Οι πληροφορίες ανεβάζουν το  μέσο ορό σε 190-245 κατά σχολικό έτος.

Από το σχολικό έτος 1926-1927 ο αριθμός των μαθητών αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σημειώσεις:

1.Το σχολικό έτος 1941-1942

είχαν γραφτεί 95 μαθητές. Αλλά πλην των 5 ουδείς άλλος φοίτησε.

2.Το σχολικό έτος 1942-1943 είχαν γραφτεί 322 μαθητές. Αλλά πλην των 10 ουδείς άλλος φοί­τησε

3.Το σχολικό έτος 1943-1944 είχαν γραφτεί 241 μαθητές. Προβιβάστηκαν μόνο 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.Το σχολικό έτος 1944-1945 είχαν γραφτεί 245 μαθητές. Φοίτησαν οι 66. Το σχολικό έτος είχε διάρκεια από τον Απρίλιο του 1945 μέχρι το τέλος του 1945.

5. Το σχολικό έτος 1945-1946 είχαν γραφτεί 260 μαθητές. Φοί­τησαν οι 119. Κατά το σχολικό αυτό έτος όλοι που φοίτησαν στην Τρίτη τάξη μεταφέρθηκαν στην Τετάρτη τάξη.

 

 

Για το προ του 1898 έτη έχουν μείνει τα ονόματα των δασκά­λων:

1. Βροντολόος...

2.Ανδρής...

Δεν είναι γνωστό ποία ακρι­βώς έτη δίδαξαν

 

 

 

 

Άλλα στοιχεία

1.Το έτος 1916 το σχολείο στεγαζόταν σε ιδιωτική οικία. Το έτος 1917 το σχολείο στεγαζό­ταν σε ιδιωτική οικία και στην εκ­κλησία. Από το έτος 1918 μέχρι το έτος 1930, που χτίστηκε το διδακτήριο, το σχολείο στεγαζό­ταν σε οικία που ανήκε στη Σχο­λική Εφορεία και που πουλήθηκε στην Κοινότητα και σήμερα είναι Κοινοτικό Γραφείο.

2. Η περιμάνδρωση και η δια­μόρφωση του προαυλίου έγινε με την πρωτοβουλία του τότε Διευθυντή του σχολείου Πέτρου Γιαμούρη, κατά τα έτη 1957 και 1958. Η εργασία κόστισε 2 7.200 δρχ. και προήρχετο από κρατική αρωγή. Επίσης τα έτη 1958 και 1959 έγινε η σκάλα της εισόδου και κόστισε 1.960 δρχ. Η από σί­δερο εξώθυρα τοποθετήθηκε το έτος 1960 και κόστισε 2.000 δρχ. Τότε χτίστηκαν και τα αποχωρητήρια και φυτεύτηκαν τα πεύκα

 3.Το έτος 1967, με δωρεά του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου και συνδρομή των μαθητών του και με την πρωτοβουλία του Πρύτα­νη του Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Κορρέ, τοποθετήθηκε στο προαύλιο του σχολείου η προτομή του διδασκάλου Γεωργίου Μανδηλαρά.

  3.Το έτος 1967, με δωρεά του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου και συνδρομή των μαθητών του και με την πρωτοβουλία του Πρύτα­νη του Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Κορρέ, τοποθετήθηκε στο προαύλιο του σχολείου η προτομή του διδασκάλου Γεωρ­γίου Μανδηλαρά.

 

4. Το έτος 1971 και μετά από ενέργειες του τότε Διευθυντή του σχολείου Νικολάου Κορρέ, έ­γινε αντικατάσταση όλων των παλαιών κουφωμάτων του διδα­κτηρίου, δαπάνης 56.000 δρχ. Το

έτος 1972 έγινε η περίφραξη και η διαμόρφωση του νοτίου προ­αυλίου, με την ανέγερση τοίχου μονομπλόκ αξίας 23.492 δρχ. Τα έτη 1973 και 1974 έγινε η πλήρης διαμόρφωση του προαυλίου χώ­ρου, με την ανέγερση τοίχου μονομπλόκ κατά μήκος της δυτικής πλευράς του, μήκους 59 μ. και ύψους 3 μ. Η αξία του ήταν 77.203 δρχ.

 

5. Το έτος 1971 ο Στυλιανός Θεοδώρου Χωριανόπουλος πρό­σφερε δωρεάν στο σχολείο μία πλήρη παιδική χαρά εξ ολοκλή­ρου καινουργή. Η δωρεά έγινε Επ' ονόματι της Ειρήνης Ν. Κορρέ.

 

6. Το έτος 1976 το διδακτήριο σοβατίσθηκε εξωτερικά. Η δα­πάνη ήταν 82.081 δρχ.

 

7. Το έτος 1976 ο Σύλλογος Κο­ρωνίδας Νάξου τοποθέτησε στο σχολείο έξι αλεξικέραυνα, αξίας 50.000 δρχ. Η δαπάνη βάρυνε το Σύλλογο.

  8. Με συνεχή εργασία δασκάλων και μαθητών ο όλος σχολικός χώρος είχε φυτευτεί με δέντρα και λουλούδια. Από το έτος 1971 το σχολείο διέθετε και ζωολογικό κήπο, με αρκετά είδη ζώων και πτηνών. Επίσης το ίδιο έτος δη­μιουργήθηκε μουσείο με θαλασ­σινά είδη, πετρώματα, έντομα και άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Η ύδρευση του σχολείου και η κατασκευή του κρηνοστασίου έγιναν με δωρεά των Γεωργίου και Ξανθής Χωριανοπούλου.

 

10. Το έτος 1975 δωρήθηκε στο σχολείο βιβλιοθήκη με πολλά και χρήσιμα βιβλία. Η δωρεά έγι­νε εις μνήμην Σπυρ. Μενταύλου, Επιθεωρητή Δημοτικών Σχο­λείων.

 

11. Το έτος 1977ο Κωμιακίτης Γεώργιος Ιωάννου Χωριανόπουλος (θοδωρογιώργος) άνοιξε με το μηχάνημα του αμαξωτό δρό­μο, ο οποίος συνέδεσε το σχολείο με τη δημοσία αμαξητή οδό. Η ό­λη εργασία, μεγάλης αξίας, έγινε δωρεάν εις μνήμην του δασκάλου του Γεωργίου Μανδηλαρά.

12. Με δωρεά των παιδιών του Κωνσταντίνου Χωριανόπουλου  (Κωνσταντάκη) έγινε ο εξωτερικός περιμετρικός ηλεκτροφωτισμός του σχολείου και στους δύο ορόφους.

13. Με ενέργειες του δασκάλου Νικολάου Ιω. Κορρέ ιδρύθηκε και Λειτούργησε από τον ίδιο επί πέντε έτη επίσημο Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο. Στο διάστημα της λειτουργίας του αρκετοί άνθρωποι φοίτησαν σ' αυτό και α­πέκτησαν το απολυτήριο του Δημοτικού Σχολείου.

14. Ιδρύθηκε Νηπιαγωγείο, το οποίο ωφέλησε πολλά παιδιά και ανακούφισε πολλούς γονείς.

15. Μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, το σχολείο υιοθέτησε την πρόσφυγα (τότε μαθήτρια) Καλομοίρα Μουγιάρη. Με τη συγκινητική συνδρομή των μαθητών και των κατοίκων του χωρίου η παραπάνω ενισχυόταν επί σειρά ετών.

 

16. Το έτος 1976 ανηγέρθηκε στο νότιο προαύλιο του σχολείου ναός επ' ονόματι του προστάτη των γραμμάτων και των σχολεί­ων Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

 

17. Το σχολείο, για τις δραστη­ριότητες του, είχε βραβευτεί αρκετές φορές από δημοσίους φο­ρείς (Αγροτική Τράπεζα, ΠΑΣΕΓΕΣ, Ένωση Γεωργικών Συνεται­ρισμών Νάξου).

 

 

Νικόλαος  ΙωΚορρές

Δάσκαλος

 

Από αφηγήσεις μαθητών... ογδοντάρηδων σήμερα

·         Το 1930, όταν άρχισε να χτίζεται το σχολείο, εκεί που είναι σήμερα, επειδή δεν υπήρχαν νταμάρια να βγάζουν χαλίκια και άμμο, με προτροπή του δασκάλου στους μαθητές και του προέδρου που όρισε προσωπική εργασία, δεκάδες παιδιά και γονείς ξαμολήθηκαν από το Μουτσούνα μέχρι το Πλατανάκι, την Αλακόπετρα και τα Μαλιασμένα Χωράφια μαζεύοντας σε καλαθάκία χαλίκια, ενώ αγωγιάτες κουβαλούσαν άμμο από τσι ρυάκουδοι του χωρίου. Ήταν πολύ συγκινητικό το θέαμα, να βλέπεις ένα ολόκληρο χωρίο να χτίζει το σχολείο του πραγμα­τικά πετραδάκι πετραδάκι...

Αφήγηση  Νικολάου  Σουσούνη

 

·         Όταν μας κάλεσε η πατρίδα στα όπλα το 1946, φύγαμε για να παρουσιαστούμε καμία 15αριά χωριανοί με τα πόδια μέχρι τη Χώρα και από κει επι­βιβαστήκαμε σε καράβι για τον Πειραιά. Όμως έπιασε φουρτούνα και το καράβι έδεσε για μία μέρα στη Σύρα. Μόλις βγήκαμε στην Ερμούπολη, μας περίμενε και μας υποδέχτηκε ο Φωτοδότης Μάλαμας, δάσκαλος της σειράς μας στο χωρίο από το 1930 μέχρι και το 1946. Μάλιστα μας πήρε και στο σπίτι του, μας περιποιήθηκε και μας διηγήθηκε πολλά πράγματα για το σχο­λείο μας.

Αφήγηση  Εμμανουήλ  Λιανή

 

Σχολικό Έτος

Μαθητές

Σχολικό Έτος

Μαθητές

1926   -

1927

186

1952   -

1953

153

1927   -

1928

191

1953   -

1954

156

1928   -

1929

203

1954   -

1955

189

1929   -

1930

221

1955   -

1956

213

1930   -

1931

232

1956   -

1957

221

1931   -

1932

263

1957   -

1958

233

1932   -

1933

262

1958   -

1959

221

1933   -

1934

260

1959   -

1960

219

1934   -

1935

234

1960   -

1961

220

1935   -

1936

206

1961   -

1962

222

1936   -

1937

183

1962   -

1963

229

1937   -

1938

215

1963   -

1964

229

1938   -

1939

246

1964   -

1965

224

1939   -

1940

243

1965   -

1966

207

1940   -

1941

67

1966   -

1967

193

1941   -

1942

5

1967   -

1968

191

1942   -

1943

10

1968   -

1969

190

1943   -

1944

3

1969   -

1970

162

1944   -

1945

66

1970   -

1971

155

1945   -

1946

119

1971   -

1972

138

1946   -

1947

250

1972   -

1973

121

1947   -

1948

232

1973   -

1974

105

1948   -

1949

215

1974   -

1975

104

1949   -

1950

140

1975   -

1976

98

1950   -

1951

123

1976   -

1977

90

1951   -

1952

144